สำหรับท่านผู้เป็จเจ้าของกิจการ เป็นเรื่องปกติ ที่ต้องการทราบปัญหา ผลดำเนินการ และ
รายงานผล วันนี้ สิ่งเหล่านี้จะปรากฎบน mobile ของท่าน ทุกที่ ตลอดเวลา
เนื่องจาก องค์กรที่ยิ่งขยายตัวไม่หยุด ไม่สามารถจะใช้การถือเอกสารส่งให้กันได้ทัน
Global สามารถรวบรวมความต้องการ, ปัญหาต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในองค์กร, วิธีดำเนินการ พร้อม monitor บน mobile
จึงทุกหน่วยงาน เมื่อ online สู่ระบบ เพื่อทราบปัญหา และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ของแผนกที่เกี่ยวข้อง
จะสามารถแก้ปัญหาได้ตามกำหนดเวลา

ตัวอย่างหน้างาน แต่ละแผนก และการประสานงานร่วมกัน เพื่อบริการลูกค้าให้พึงพอใจ

(เมื่อใบขอซื้อ ถูกอนุมัติชั้นสุดท้าย, Printer ของแผนกจัดซื้อ
ก็พร้อมทำงานทันที[ต้องเตรียมแบบจัดซื้อ ไว้ให้พร้อม]
ปัญหาด้านบริการ
กรณีส่งไม่ทัน ลูกค้าขาดน้ำ ฯลฯ
นอกจากส่งเสริมวันอาทิตย์
เคยเห็น หน่วยงานใหญ่แก้ปัญหาได้แบบให้กลืนกับความต้องการบริโภคที่ต่อเนื่องของลูกค้าได้
.เขาใช้วิธี ส่งข้อความไปยังลูกค้า เพื่อให้น้ำชุดสำรอง หรือเพิ่ม order สำรอง.. หรือ
ก่อนน้ำจะหมดเท่านั้นเท่านี้ ให้สั่งล่วงหา จะช่วงวันปกติ หรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ
.วิธีนี้ ลูกค้าท่าน มีน้ำดื่มต่อเนื่องแน่นอน
ตัวอย่าง master files
กลุ่มธุรกิจ
Cubill
Cutype
เขตเก็บเงิน
คำนำหน้า
สัญชาติ
ผลตอบแทน
หมายเหตุโทร
ทรัพยากรบุคคล
ทราบจาก
แขวง /ตำบล
เขต /อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
รถจัดส่ง
คลังสินค้า
ร้องเรียน
แผนก
.ฝ่าย(ใช้ในจัดซื้อ)
สินค้า /ชุด
เหตุขาดส่ง
© เจ้าหนี้
Glmst
ธนาคาร
SoftControl
© Customer Master
,

,
,
,
,

การรวมตัวกันของ master ดังกล่าว จะเกิดหน้างานประสานงานแบบเอกภาพ

เพชรละครแอพ เอนเทอไพรส์ - Compiled,interpreter Global - Global