กรณีพัฒนาใหม่ ใช้ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ
แจ้ง
ความประสงค์
ส่งเอกสารประเมินราคารับ
Software
สามารถแจ้งให้พัฒนาระบบ ผ่าน fb, mail, line, imessage, facetime สร้างเอกสาร เป็นชนิด html หรือ
วาดเนื้อหาที่ท่านต้องการลงเอกสาร หรือถ่ายสำเนา ถ้ามีเอกสารที่ใช้อยู่ก็เตรียมแนบคู่กัน สแกน หรือถ่ายภาพ พร้อมอักษรลำดับ และระบุว่าเป็นเนื้อหาอะไร แล้วแนบส่งผ่าน
mail, messenger, line หรือ imessage

กรณีมีเนื้อหาต้อง Sync กับฐานข้อมูลเดิม(ระดับ tcp protocol) ให้เตรียม
{db,host,port,usern,password}
ต้องไม่ส่งพร้อมกัน คือแยกส่งภายหลัง
เมื่อวิเคราะห์เอกสาร ร่างแบบเสร็จแล้ว จะสามารถประเมิน
ราคา จะขึ้นอยู่กับเอกสาร เริ่มต้นที่สองพัน ถ้าเอกสารทั้งกว้างทั้งลึก และต้องใช้เวลาพัฒนากว่าปกติ ราคาก็มากขึ้น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อน
กรณี ต้องการเพียง sub global declare function เริ่มต้นเพียงห้าร้อยบาทเท่านั้น
เมื่อตกลงราคา พร้อมกำหนดวันรับงานแล้ว
ก็รอรับระบบ
Software
ของท่าน

กรณีประสงค์ติดตั้ง สภาพแวดล้อมmainFrame ใหม่ Global ติดตั้งให้ฟรี

Over Viewer - Home