Gateway Project

   Project ชุดนี้ จะคล้ายกับส่วนบริการของศูนย์ Hosting ต่าง ๆ ที่มี
Server เป็นสินค้าหลัก ในรูปแบบ Shared Hosting (Dedicated server) หรือ VPS (Virtual Private Server) 
สำหรับ Project นี้ สินค้าหลัก คือ ระบบ Global (ทั้งระบบ /Full, ติดตั้งบน Cloud)
   Project ชุดนี้ เป็น Project สำหรับลงทุนขนาดใหญ่ 
เหมาะกับธุรกิจ ที่มีธุรกิจพ่วงต่ออีกที เช่น ธุรกิจน้ำดื่ม ที่
มีโรงงานผลิตเอง และยังรับผลิตต่ออีกด้วยในแบรนด์อื่น 
   ส่วนธุรกิจบริการด้านอื่น ก็ใช้แนวคิดเดียวกันนี้ ทั้งนี้ 
บริษัทที่เข้าร่วม ไม่ต้องลงทุนเองเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย โดย
สามารถเป็นอิสระด้าน database สามารถติดตั้งไว้เอง หรือสามารถ
ใช้ร่วมกับ mainframe ได้ 
   ในส่วนการเชื่อมโยงกับ domain เดิม สามารถทำได้เลย โดย
ไม่ต้องพัฒนากันใหม่หรือจะพัฒนาใหม่ก็พัฒนาให้ตามเอกสาร 
   Project นี้จะเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ ติดตั้งบน Cloud ยังคง
รอแรงสนับสนุนจาก Agent ที่มีความพร้อมเรื่องทุน และสนใจ
ธุรกิจด้านนี้ ขอเชิญครับ

Over Viewer - Home