ความเสถียรของ Global

   ระบบประสานงาน Global ยังคงเสถียร ประคองความเร็วให้
ต่อเนื่องตาม millisec ได้อย่างไร 
   เมื่อภายในแผนก หรือทุกแผนก ต่างสถานที่ กดปุ่ม Submit 
พร้อมกัน เป็นไปแล้ว ขณะที่องค์กรของท่านขยายตัวไม่หยุด 
ท่านต้องพิสูจน์ความพร้อมจุดนี้แล้วหล่ะ

Over Viewer - Home