Global Project
  สินค้า หรือบริการส่วนนี้ จะคล้ายกับส่วนบริการของศูนย์ Hosting ต่าง ๆ ที่มี
Server เป็นสินค้าหลัก ในรูปแบบ Shared Hosting (Dedicated server) หรือ VPS (Virtual Private Server) 
สำหรับ Project นี้ สินค้าหลัก คือ ระบบ Global (ทั้งระบบ /Full, ติดตั้งบน Cloud)

เป็นระบบ sme ระดับ cloud mainframe /ทั้งโดเมน ขยายตัวตามการเจริญเติบโต
ขององค์กร ถูกพัฒนาในรูปอัตโนมัติ ตามแบบฉบับ servlet /backEnd 
เป็นระบบเชื่อมโยงงานทุกแผนก ติดต่อกัน แจ้ง อับเดตงานผ่านระบบ
ได้ทันที มี callcenter เป็นจุดศูนย์กลางกระจายงานจากลูกค้าเข้ามา
ให้แต่ละแผนกด้วย ฯลฯ 
เป็นระบบที่สามารถเพิ่มเติมอัตลักษณ์แต่ละองค์กรได้เรื่อย ๆ 
...
เป็น mainframe ที่ประกอบด้วย Page หน้างานของแต่ละแผนก ทุก ๆ ส่วน 
ตั้งแต่ส่วนบริหาร ไปจนถึงธุรการทั่วไป เช่น

 • ระบบคุรุภัณฑ์
 • ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM
 • ระบบบริหารงานขาย
 • ระบบบริหารโครงการ Project Manager
 • ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ E-Form
 • ระบบเวบไซต์ องค์กร Coporate Website
 • โปรแกรมบนวินโดว์ Windows Application
 • ระบบบริหารสินค้าคงคลัง Management System Global webDev ของท่าน
  รับพัฒนา
 • ระบบเครือข่ายภาค enterprise (รองรับงานที่มีขอบเขตกว้างได้)
 • ระบบเครือข่าย Gateway
 • ระบบสำนักงาน
 • ระบบจัดซื้อ (PrPo)
 • ระบบประสานงานภายในองค์กร
 • ระบบ CallCenter
 • ระบบสร้างเอกภาพขององค์กร
 • ระบบเร่งรัดหนึ้สิน
 • ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบฝากเก็บ
 • ระบบควบคุมการผลิต
 • ระบบตรวจสอบคุณภาพ
 • ระบบช่าง (วิศวะ)
 • ระบบดูแลโรงงาน
 • ระบบรับสมาชิกใหม่
 • ระบบทรัพยากรบุคคล
 • ระบบ stock
 • ระบบรายงาน PDF
  ----
 • ระบบเพจท่านออกแบบเอง เพิ่มเติมภาพประกอบที่ Global Manual ขอบคุณครับ

 • Home, Gateway Project, Manual