Global มีทั้ง Compiled และ Interpreter บนเครือข่าย ท่านสามารถเหมา หรือเลือกนำไปติดตั้งใช้ได้
บางตัวอย่างระบบ
1 ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นระบบสำเร็จรูป รันบน windows ใช้งานง่าย

2 ระบบจัดซื้อ Pr-Po เป็น interpreter รันบน internet browser ใช้งานง่าย 

ผังใช้งานระบบ
ธุรการ รวบรวมเอกสารอ้างอิง และป้อนข้อมูลขอซื้อ(Pr) ส่งให้ ผจก แผนก, 

ผจก แผนก ส่งต่อให้เจ้าขององค์กรเพื่อขออนุมัติ (ขบวนการ Po เริ่มต้น), 

เจ้าขององค์กรอนุม้ติ (หลังจากอนุมัติ ระบบจะสร้างแบบ Po ให้กับแผนกจัดซื้ออัตโนมัติ), 

แผนกจัดซื้อ เลือกพิมพ์ข้อมูล PDF ตามลำดับ require ดำเนินการติดต่อ supplier สรุปรายงานในรูปแบบเอกสารให้เจ้าขององค์กร

3 ระบบบริการลูกค้า, ข้อมูลลูกค้า หรือ callcenter เป็น intepreter รันบน internet browser ใช้งานง่าย
ผังงาน (เนื่องจากกเป็นศูนย์กลางแฟ้มข้อมูล เพจนี้จึงเป็นไปในทุกแผนก ทุกเรื่อง จะมีเพจย่อยอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับเจ้าขององค์กรจัดให้มีแผนก
ใดบ้าง เช่นเรื่องว่า ลูกค้าแจ้งให้ไปรับเงินค่าสินค้า เรื่องจะไปปรากฎที่หน้าจอของแผนกควบคุมหนี้สิน เพื่อดำเนินการต่อไป ฯลฯ ประมาณนี้)
1 ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นระบบสำเร็จรูป รันบน windows ใช้งานง่าย
ระบบควบคุมเครดิต เป็น interpreter รันบน internet browser ใช้งานง่าย
 • ผังการทำงานส่วนรับเก็บหนี้ :ติดต่อลูกค้า นัดเก็บหนี้ เตรียมเอกสารให้ messenger, ให้ messenger ออกไปรับเงินสด, messenger ส่งงานให้บัญชีตัดยอด นำเงินเข้าธนาคาร
 • ผังการทำงานส่วนรับโอนหนี้ :ติดต่อลูกค้า ส่งแบบโอน, นำหลักฐานโอนส่งบัญชีตัดยอด
 • 2 ระบบจัดซื้อ เป็น interpreter รันบน internet browser ใช้งานง่าย
  ผังใช้ระบบ
 • ธุรการ รวบรวมเอกสารอ้างอิง และป้อนข้อมูลขอซื้อ(Pr) ส่งให้ ผจก แผนก,
 • ผจก แผนก ส่งต่อให้เจ้าขององค์กรเพื่อขออนุมัติ (ขบวนการ Po เริ่มต้น),
 • เจ้าขององค์กรอนุม้ติ (หลังจากอนุมัติ ระบบจะสร้างแบบ Po ให้กับแผนกจัดซื้ออัตโนมัติ),
 • แผนกจัดซื้อ เลือกพิมพ์ข้อมูล PDF ตามลำดับ require ดำเนินการติดต่อ supplier สรุปรายงานในรูปแบบเอกสารให้เจ้าขององค์กร
 • 3 ระบบบริการลูกค้า, ข้อมูลลูกค้า หรือ callcenter เป็น interpreter รันบน internet browser ใช้งานง่าย
  ผังงาน (เนื่องจากกเป็นศูนย์กลางแฟ้มข้อมูล เพจนี้จึงเป็นไปในทุกแผนก ทุกเรื่อง จะมีเพจย่อยอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับเจ้าขององค์กรจัดให้มีแผนกใดบ้าง เช่นเรื่องว่า ลูกค้าแจ้งให้ไปรับเงินค่าสินค้า เรื่องจะไปปรากฎที่หน้าจอของแผนกควบคุมหนี้สิน เพื่อดำเนินการต่อไป ฯลฯ ประมาณนี้)
  บางตัวอย่างระบบ ประกอบภาพ - Global